Omgangsregels en gedragscode veilig kerkwerk De Hoeksteen Vollenhove 

De gemeente Vollenhove vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers die werken in de kerk in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het kerkelijke werk plaats kan vinden.
Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers omgangsregels en een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als ambtsdrager, vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze omgangsregels en gedragscode te ondertekenen. 

Omgangsregels:
Iedereen die meedoet aan de kerkelijke activiteiten van de gemeente houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.
Wij laten ons leiden door het liefdesgebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen hij zei:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matteüs 22:37-39)
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat in onze gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn. Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, gemeenteleden of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 14. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij de leiding of de jeugdouderling.

Gedragscode:
Wij nemen de preventie van seksueel misbruik zeer serieus. Daarom hebben we naast omgangsregels ook een gedragscode opgesteld voor diegenen binnen de gemeente werken, zoals ambtsdragers, catecheten, jeugdleiders, crecheleiders. De gedragscode is gemaakt om de risico’s van ongewenst gedrag in de relatie tussen medewerkers en de gemeenteleden waar zij meer werken te verkleinen. Hij fungeert ook als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties.

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en gemeenteleden zijn niet eenduidig. Met name in jeugd en kinderwerk geldt dat. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. 

Maar er is één heel duidelijke grens en die is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wij vragen iedereen die bij ons komt werken de gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaren zij de gedragscode te kennen en niet tegen de gedragscode in te zullen handelen.

 1. De medewerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen gemeenteleden zich veilig en gerespecteerd voelen.
 1. De medewerker onthoudt zich ervan anderen te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast.
 1. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van gemeenteleden dan functioneel noodzakelijk is.
 1. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de gemeenteleden waar hij/zij mee werkt. Seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en jongeren tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 1. De medewerker mag een gemeentelid waar hij/zij mee werkt niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 
 1. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de gemeenteleden waar hij/zij mee werkt en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 1. De medewerker heeft de plicht de gemeenteleden waar hij/zij mee werkt naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
 1. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.  
 1. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
 1. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon. 

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren onder de 18 jaar zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen en een melding doen bij het SMKR (Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties).

Deze omgangsregels en gedragscode zijn op 24 januari 2018  vastgesteld door de kerkenraad

—————————————–                         —————————————–                         

(handtekening medewerker)                             (handtekening […])                             

—————————————–          —————————————–

(naam medewerker) (naam […])